Proces verbaal van veldwachter Geerts

Eerder gepubliceerd in Angrisa Nieuws 11, juni 2016

“Beleediging” Adrianus Gijsbertus Geerts (1865-1939) was veldwachter van de gemeente Engelen van 1894 tot 1898. Zijn processen-verbaal zijn bewaard gebleven. Bertie Geerts heeft ze opgespoord. Het geeft ons een inkijk in het leven, normen en waarden uit die tijd: getuige het navolgende proces-verbaal.

Veldwachter Adrianus Gijsbertus Geerts

Op heden den twee en twintigsten augustus 1800 acht en negentig des avonds omstreeks tien ure waren wij, Adrianus Gijsbertus Geerts, gemeente en onbezoldigd rijksveldwachter der gemeente Engelen, en Mathijs van Ginniken en Cornelis Marinus de Jonge, beide marechaussee van de brigade te ’s-Hertogenbosch op surveillance op de kermis te Engelen en hoorden
vanaf den openbare weg dat Hermanus Kaspar de Wolf geboren te Engelen 6 januari 1856, vroeger gemeenteveldwachter te Osch, thans mandenmaker wonende te Engelen, en vele anderen in de herberg was van van den  Heuvel, die daar nog al een groot woord voerde en vloekend en met de  vuist op tafel slaande onderander zeide: “Murray met zijn veldwachter van  Engelen zal niet ver komen, over drie weken heeft hij zijn ontslag daar zal  ik voor zorgen, dit durf ik te zeggen, ik zeg niet meer dan dat ik  verantwoorden kan, de veldwachter Geerts is de grootste en gemeenste  smeerlap van geheel de gemeente Engelen, dat zal ik onder ede verklaren”.
Dit alles hoorden wij, veldwachter en marechaussee voornoemd, door door het openstaande raam van die herberg te luisteren.
Daarna ging ik, veldwachter, naar genoemde de Wolf toe en zeide dat ik mij  zeer beleedigd gevoelde en dat ik van het door hem gesprokene procesverbaal zou opmaken. Verder verklaar ik, veldwachter, dat de  beleediging hier waarschijnlijk uit voortvloeide dat ik meergenoemde de  Wolf eenige weken (geleden,red.) heb bekeurd voor het op een anders met  aardappel bepoten grond laten lopen van zijne kippen. Ik heb meermalen  gehoord dat hij zich daarover ontevreden heeft uitgelaten en ik hiervan opgemaakt dit proces-verbaal op den eed gedaan bij den aanvang mijner  bediening afgelegd.

A.G. Geerts

Deel deze pagina