Inloopochtend met weer een nieuwe aanwinst

Tijdens de inloopochtend van 23 juli bracht Nico van Bijnen voor het Angrisa archief een zeer welkome verzameling ingebonden Tweeterpen met de jaargangen 2005 tot en met 2018 mee. De ingebonden versies zijn veel eenvoudiger te plaatsen zonder door elkaar te raken en ook beter te doorzoeken. De jaargangen werden door Nico zelf ingebonden. Hij doet dit als hobby in verenigingsverband. Nogmaals veel dank aan Nico!

Nieuwe aanwinsten in het archief

Tijdens de inloopochtenden van Angrisa wordt af en toe interessant archiefmateriaal aangeboden door de leden of andere bezoekers. Zo bracht Pierre de Visser onlangs een oud archief van F.C. Engelen mee met daarin ook fotoalbums en veel andere waardevolle historische stukken.
Ook werd door Tineke Kaal het complete archief in de vorm van een dikke klapper met draaiboeken, krantenartikelen, tekeningen enzovoorts van het Driekoningen-evenement geschonken. Dit evenement werd in 1972 door Tineke gestart samen met Christien Marjot en met de opbrengst ervan werden meer dan 40 jaar lang goede doelen gesteund.

In het Angrisa archief bevinden zich daarnaast reeds oude archieven van o.a. Toneelclubs Trammelant en Thalia, de Engelenburcht, carnavalsvereniging De Terpers, muziekvereniging Tot Onderling Genoegen, de Kempenaarsschool, de gemeente- en bestuursraad, de R.K. Lambertus parochie (vanaf de oprichting in 1797!), diverse persoonlijke archieven en nog veel meer. Ook zijn veel lokale blaadjes beschikbaar zoals de Terperkrant, Tweeterp, Dorpsspiegel, Vutternieuws enzovoorts.

Op deze manier groeit ons archief en wordt het ook steeds waardevoller. Daarom via deze weg nogmaals de oproep vooral dit soort zaken niet bij het oud papier te gooien! Breng het ons en wij zorgen dat het goed wordt gearchiveerd.

Oude Meuk Maakt Historie Leuk.

Inloopochtend en digitalisering Tweeterp

De inloopochtend van dinsdag 9 juli was weer goed bezocht. De koffie stond klaar en Anneke Heimeriks had koekjes meegenomen. Onze nieuwe voorzitter Rob Gruben was er bij samen met zijn collega-auteur van het boek Meerwijk, Bertie Geerts. Tijdens de inloopochtend kwamen ook nog diverse mensen langs om het Meerwijk boek op te halen.

De allereerste uitgave van de Tweeterp uit september 1964. Er is inmiddels wel veel veranderd!

Angrisa is op dit moment bezig met het digitaliseren van alle Tweeterpen vanaf de allereerste uitgave in 1964 tot en met 2004. Dat is niet alleen veel werk maar vooral ook leuk vanwege alle oude verhalen die dan weer boven water komen. Om het vinden van die verhalen mogelijk te maken in de vele honderden Tweeterpen zal ook een index gemaakt worden van alle berichtjes die de moeite waard zijn. De Tweeterp bevat natuurlijk ook allerlei maandelijks terugkerende informatie, zoals b.v. de Kerkdiensten en daarvan is het minder zinvol die allemaal in de index op te nemen. Bea Kagie (op de foto staand) heeft zich bereid verklaard de indexering op zich te nemen.

Een en ander gebeurt in samenwerking met de redactie van de Tweeterp die vanaf het jaar 2005 ook al alle uitgaven in digitale vorm heeft en waarvan Wim Daemen de indexering voor zijn rekening neemt.

Er ontbreken nog wel wat Tweeterpen in ons archief maar er is zicht op dat die gaten nog (deels) opgevuld kunnen worden. Mochten er aan het eind van de rit toch nog delen missen dan zullen wij een oproepje doen met een lijst van de ontbrekende nummers. Wellicht kan dan iemand deze tijdelijk ter beschiking stellen (of nog liever natuurlijk schenken aan het Angrisa archief) om te worden gedigitaliseerd.

Boek Meerwijk gepresenteerd in kasteeltje Meerwijk

Zondagmiddag 30 juni werd het boek ‘Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant’ gepresenteerd door de auteurs van het boek in een druk bezocht zaaltje van kasteeltje Meerwijk. Er waren zo’n 120 bezoekers op de presentatie afgekomen, waarvan een groot deel ook had vooringeschreven op het boek en het na afloop van de presentatie direct in ontvangst kon nemen.

Presentie-exemplaren van het boek worden aangeboden door
auteurs Rob Gruben (geheel links) en Bertie Geerts (3e van links)
aan Ferdinand van Pabst (2e van links) en Julien van Rappart (geheel rechts),
nazaten van vroegere bewoners van het kasteeltje.

Na een kop koffie of thee tijdens het inloop halfuurtje begon Jac Biemans, beeldredacteur van het boek, met de inleiding. Vervolgens gaven auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het boek en de vele speurtochten door archiefmateriaal die daarvoor nodig waren geweest in de 8 jaar die het onderzoek duurde. Letterlijk op de valreep -de eerste drukproeven werden al gecorrigeerd- doken daarbij nog onvermoedde archieven op bij nazaten van voormalige bewoners van het kasteeltje te Blaricum en Heemstede (familie van Pabst) en Domburg (familie van Rappart). Daarin werd zoveel interessant materiaal aangetroffen dat de auteurs toch besloten een deel daarvan alsnog in het boek te verwerken.

Aansluitend werden presentie-exemplaren van het boek aangeboden aan Julien van Rappart en Ferdinand van Pabst waarna de bezoekers de gelegenheid kregen het boek in ontvangst te nemen en eventueel te laten signeren door de auteurs. Tijdens het signeren werd door Yolie Mulkens ook nog een blokje Nederlandse postzegels uit een reeks z.g. ‘persoonlijke postzegels’ van PostNL aangeboden aan de auteurs met daarop een afbeelding van het kasteeltje, welke zij per toeval op een postzegelbeurs had aangetroffen.
Tenslotte konden de bezoekers nog in de tuin van het kasteeltje nakaarten en genieten van het prachtige weer.

Mensen die het boek alsnog willen bestellen kunnen dat doen via de Publicaties pagina van deze website.
Diegenen die al hadden voor-ingeschreven maar niet in de gelegenheid zijn geweest het persoonlijk af te komen halen in het kasteeltje en ook niet hebben aangegeven dat het opgestuurd moest worden kunnen het boek afhalen tijdens de inloopochtenden van Angrisa op dinsdagen van 10:00u tot 12:00u in de pastorie van de R.K. Kerk aan de Graaf van Solmsweg 75 te Engelen.

Druk bezochte ledenvergadering 2019

Zondagmiddag 23 juni vond in de Engelenburcht de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gevolgd door een lezing over de totstandkoming van het boek ‘Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant’ door de auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts.

Tijdens de vergadering werd de financiële situatie toegelicht door penningmeester Henriëtte Sars waarna de kascommissie haar decharge verleende. Vervolgens vertelde bestuurslid Rob van Linden het een en ander over de aktiviteiten op het gebied van ICT en de digitalisering van het archief.

Er werd een overzicht gegeven van alle aktiviteiten die het afgelopen jaar werden ondernomen, hetgeen ook werd geïllustreerd met een serie foto’s die af en toe als een diasessie werd getoond.

Daarna werd de nieuwe Angrisa huisstijl gepresenteerd met het nieuw Angrisa logo. Henriëtte Sars lichtte de achtergrond hiervan toe.

De nieuwe bestuursleden. Links voorzitter Rob Gruben en rechts Wilton Desmense.

Tenslotte werd het de komst van onze nieuwe voorzitter, Rob Gruben aangekondigd, die Frans Lucas zal opvolgen. Frans blijft wel nog aktief voor de vereniging en zal onder meer zitting nemen in de kascommissie.

Bestuurslid Caroline te Ellen gaf daarop een geëmotioneerde speech waarin Frans Lucas hartelijk werd bedankt voor zijn enorme inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren.

Ook werd de leden goedkeuring gevraagd voor de toevoeging van een zesde bestuurslid in de persoon van Wilton Desmense, hetgeen met instemming gebeurde. Wilton woont sinds zijn huwelijk met Ria van Luijk in 1978 in Engelen.

De daaropvolgende lezing over het boek Meerwijk werd druk bezocht zoals ook moge blijken uit de hieronder getoonde foto’s.

Presentatie boek Meerwijk 30 juni

Lange tijd is er nodig geweest om tot deze publicatie te komen. Door het bronnenonderzoek konden onder meer de bouwtijd van zowel de achttiende-eeuwse buitenplaats als die van het midden negentiende-eeuwse Tudor kasteeltje worden achterhaald. Meerwijk, een prachtige architectonische schepping aan de Dieskant, heeft het helaas in haar oorspronkelijke vorm nog geen 50 jaar uitgehouden: het Tudor kasteel werd in december 1900 voor het grootste deel gesloopt. De voormalige buitenplaats bood vanaf die tijd plaats aan steeds wisselende utilitaire activiteiten. Het boek geeft de geschiedenis weer van het huis tot in de huidige tijd. Dat betekent dat we ook ruim aandacht geven aan de bordeelfase van Huize Meerwijk. In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de twintigste eeuw was het een van de meest exclusieve seksclubs van ons land.

Tijdens de presentatie geven de auteurs u een uniek kijkje in het proces dat leidde tot de verschijning van hun nieuwste boek dat in samenwerking met Angrisa Heemkundekring Engelen is uitgebracht.

We zijn tevens verheugd dat de presentatie van het boek plaats kan vinden op de locatie waar het allemaal om draait: Kasteeltje Meerwijk, Gemaalweg 19, 5221 CH ’s-Hertogenbosch.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00-14.30 uur:      inloop met koffie en thee aangeboden door Angrisa
  • 14.30-15.30 uur:      presentatie door de auteurs
  • 15.30-17.00 uur:      afhalen/signeren boeken en gelegenheid voor napraten en een borrel (op eigen kosten)

Tot en met 30 juni geldt voor het boek de intekenprijs van €24,95. Daarna zal het boek €29,95 kosten, exclusief verzendkosten. De voor-intekenaars krijgen nog een bericht met daarin vermeld de exacte verzendkosten.
Vanaf 1 juli is het boek verkrijgbaar via Angrisa Heemkundekring Engelen.

Nieuwsbrief 20 is uit

Inmiddels is de 20e editie van onze Nieuwsbrief voor leden alweer verschenen. Degenen die hadden aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen hebben deze ondertussen al in de email gekregen, terwijl ook de papieren versie bij de leden in de bus zal zijn gearriveerd. Bij de nieuwsbrief treft u deze keer ook de uitnodiging voor de ledenvergadering aan en de aankondiging van de lezing over het boek Meerwijk. Zie daarvoor tevens de agenda.

In de nieuwsbrief dit keer een bijzonder artikel over een medische nood-actie van oud-pastoor van der Meulen van Engelen, alsmede diverse informatie over de bekende Engelenaar -zelfs Engelenaar van de eeuw- Leo de Rooij.

Wij wensen u veel leesplezier!


“Het heeft Zijne Majesteit behaagd ……………”

Vrijdagmiddag 26 april heeft onze voorzitter van Angrisa, Frans Lucas een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Jack Mikkers in Theater aan de Parade in Den Bosch. Frans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na ’s ochtends al vroeg te zijn verrast met een bezoek van de Burgemeester heeft hij ’s midags de versierselen opgespeld gekregen. 

Via de link:  https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/videos/286875618883148/?v=286875618883148 kunt u een  een piepklein beeldverslag met een nog piepkleiner stukje film waar Frans in voorkomt zien.

Algemene ledenvergadering en lezing van Rob Gruben en Bertie Geerts over de productie van het boek “Meerwijk”

Vanuit de leden kwam het verzoek om de ledenvergadering niet in de avonduren te laten plaatsvinden omdat de meeste leden die naar de ledenvergadering  en de daarop volgende lezing willen komen ouder zijn. Voor hen is een dergelijke activiteit in de avonduren vaak  moeilijker in te plannen. Om ook de belangen van de werkende leden niet uit het oog te verliezen heeft het bestuur daarom besloten om de ledenvergadering dit jaar op een zondagmiddag te organiseren:

Algemene ledenvergadering zondagmiddag 26 mei in de Engelenbucht van 14.30 tot 15.15 uur.

Inloop vanaf 14.15 uur.

Na afloop van de ledenvergadering hebben we traditiegetrouw een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de lezing gratis. Niet- leden betalen €2,- voor de lezing inclusief een kopje koffie of thee.

Rob Gruben en Bertie Geerts verzorgen dit jaar de lezing. Hun verhaal staat in het teken van – de productie van – het boek “Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant”.

De auteurs Rob Gruben en Bertie Geerts die de lezing zullen verzorgen

Het boek beschrijft het interessante verleden van buitenplaats Meerwijk. Na het midden van de 18e eeuw verrees aan de Dieskant, tegenover het dorp Engelen, de buitenplaats “Meerwijk”. Tot 1856 was deze buitenplaats in het bezit van de adellijke familie Thije Hannes. Later werd de adellijke buitenplaats gesloopt en vervangen door een landhuis en werden er utilitaire functies in ondergebracht, waaronder en scheepswerfje en orgelfabriek. In 1921 werd het gebouw omgevormd tot woonhuis. Maar het meest bekend is Kasteeltje Meerwijk in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw als de meest exclusieve sexclub van ons land.

De liefde voor de Engelense geschiedenis zit Bertie Geerts en Rob Gruben in het bloed. Als 12-jarigen waren deze twee buurjongens al geïnteresseerd in de geschiedenis van Engelen. Zij klopten toen met hun vragen aan bij hun voormalige overbuurvrouw Anneke Heimeriks, een van de pioniers van Angrisa. Sindsdien is hun enthousiasme alleen maar gegroeid. De beide auteurs vormen een goed op elkaar ingespeeld team en hebben hun sporen in de lokale geschiedschrijving ruimschoots verdiend. Vele Engelenaren kennen de prachtige uitgave “Engelen grensdorp aan de Dieze” dat onder hun geïnspireerde leiding tot standkwam.

Wie de twee heren samen spreekt, begrijpt al snel het succes van hun samenwerking. Hun enthousiasme is aanstekelijk en ze weten ieder op hun eigen manier het vertrouwen van hun gesprekspartner te winnen. Hierdoor is het ze voor dit boek weer gelukt om bijzondere informatie “boven Dieswater” te halen. Bovendien zijn beide rasvertellers. Tijdens deze presentatie geven zij u een uniek kijkje in het proces dat leidde tot hun nieuwste boek. Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief onderzoek. Juist daardoor konden veel bronnen worden geraadpleegd en kon de geschiedenis van deze buitenplaats aan de Dieze goed in beeld worden gebracht.

Het boek verschijnt eind juni in samenwerking met Angrisa Heemkundekring Engelen.