Angrisa Heemkundekring Engelen

Angrisa Heemkundekring Engelen


Welkom op de site van Angrisa de Heemkundekring van Engelen!

Mocht u interesse hebben in het werk van onze vereniging dan bent u van harte welkom op één van onze bijeenkomsten.

 

 

Algemene Ledenvergadering

Op 19 april 2018 wordt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de Engelenburcht te Engelen van 19:30u tot 20:15u. Alle leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 30 maart 2017
3. Financieel jaarverslag en begroting 2018
4. Verslag kascommissie
5. Aanstelling van de nieuwe kascommissie
6. Overzicht activiteiten 2017 en 2018
7. Herverkiezing en benoeming bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

Traditiegetrouw volgt om 20.30 een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de lezing gratis, niet-leden betalen € 3,50- inclusief een kopje koffie of thee. De lezing wordt gehouden door Rob de Vrind en heeft als onderwerp het beleg van 's-Hertogenbosch en de Stichting de Groene Vesting.


Klik op de foto voor een vergroting

Het legendarisch beleg van
’s-Hertogenbosch in 1629 en in het heden.


’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd maakte bij alle vorsten en volkeren. Hoe het er toen uit zag, wat zich toen heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer beleefbaar wil maken hoort u op de lezing met veel mooie beelden en animaties. Je kunt nu ook fietsen over de linie. Rond 's-Hertogenbosch geven bordjes met linie 1629 aan hoe de fietsroute loopt. De lezing gaat ook in op wat op de fietstocht te beleven is op het gebied van de historie en de natuur.


Rob de VrindRob de Vrind is afgestudeerd bioloog en heeft zich verdiept in de cultuur, natuur en omgeving van ’s-Hertogenbosch. Hij is onder meer medeoprichter van de Stichting De Groene Vesting en schrijver van diverse publicaties.

 

 

 

 

 

 Elke twee weken is er een
inloopochtend op dinsdag
van 10.00u tot 12.00u in de
Pastorie van de R.K. Kerk
(Graaf van Solmsweg 75).
klik op foto voor routebeschrijving
De eerstvolgende data zijn:
24 april
8 mei
22 mei

 

  

EngelenburchtDaarnaast is op de eerste
dinsdag van de maand een
avondopenstelling van 19.30u tot 21.30u in de
Engelenburcht (Heuvel 18).
klik op foto voor routebeschrijving
De eerstvolgende data zijn:
1 mei
5 juni

 

Ansichtkaart

(klik op de foto voor een vergroting)

Na zijn huwelijk met Jo Kusters in 1963 nam Frans den Dekker het pand van Hannes Bouwmans aan de Dorpstraat 24 over, liet dit verbouwen en begon er een levensmiddelenwinkel. In zijn assortiment had hij ook een aantal ansichtkaarten, onder andere deze waarop aan de linkerkant ook zijn moderne winkelpui voor het oude pand Dorpstraat 24 te zien is. De foto dateert uit omstreeks 1965 en maakt deel uit van een serie van tenminste twee.
(info: Rob Gruben.     Kijk voor meer ansichtkaarten ook bij onze Fotocollecties)


 

Nieuwste Angrisa Youtube video

Zie de Film pagina voor meer info over Angrisa's Youtube kanaal.

 

 

 ANBI status

Angrisa heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees er meer over in dit document (pdf).

Beleidsplan 2017-2020

In ons Beleidsplan (pdf) vindt u een beschrijving van onze missie, doelstelling, strategie en activiteiten, alsmede een overzicht van onze organisatiestructuur en de financiële situatie.

Actuele berichten

(voor oudere berichten zie het Archief)

Nieuwsbrief 17 (april 2018)
Angrisa Nieuwsbrief 17De 17e editie van de Angrisa Nieuwsbrief is inmiddels verschenen. In deze editie wordt onder andere uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de oorlogslachtoffers in Engelen. Verder werd deze nieuwsbrief voor het eerst ook digitaal verspreid per email aan diegenen die daar hun voorkeur over hadden uitgesproken in de laatste leden enquête. We ontvingen daarover al een enthousiaste reactie van ons lid Enst-Jan van Loenen:

Ik ben ontzettend blij met de digitale versie! 
Op deze manier heb ik de Angrisa altijd bij me! Mocht ik op pad zijn en ik wil even iets opzoeken, kan ik op mijn telefoon meteen inkijken!
Kan het iedereen aanraden. En we doen iets aan duurzaamheid.
 

 

Bespreking nieuw boek over Kasteeltje Meerwijk (april 2018)
Rob Gruben en Bertie Geerts, beide historisch onderzoekers die al eerder bekendheid genoten met onder andere het welbekende boek Engelen Grensdorp aan de Dieze, zijn voornemens een interessant Kasteeltje Meerwijknieuw boek te publiceren met als onderwerp de geschiedenis van het kasteeltje Meerwijk. Alhoewel dit kasteeltje formeel op grondgebied van Empel staat wordt het vrijwel altijd geassocieerd met Engelen, vanwege de ligging direct tegenover de oude kern van Engelen aan de Diezekant.

Tijdens de avondopenstelling van Angrisa op 3 april werd het eerste manuscript  van het boek en de procedurele gang van zaken rond de publicatie besproken met het bestuur van Angrisa en Jac Biemans van het stadsarchief 's-Hertogenbosch, welke laatste de beeldredactie onder zijn hoede zal nemen. Het boek belooft een interessante inkijk te geven in onder meer de rol van het kasteel als bordeel maar zal ook uitgebreid ingaan op de achtergrond van diverse bewoners en eigenaren.
Zodra er meer concreets bekend wordt over de publicatie van het boek zullen wij hierover uitgebreid berichten.


Bespreking van het manuscript. V.l.n.r. voorzitter Frans Lucas met in zijn hand het manuscript, Jac Biemans van het stadsarchief 's-Hertogenbosch, auteur Rob Gruben, webmaster Rob van Linden, auteur Bertie Geerts en secretaris Hans Kant (klik op de foto voor een vergroting).

 

Interview Charles ter Ellen (maart 2018)
Op woensdag 28 februari namen Bertie Geerts en Rob Gruben een interview af van Charles ter Ellen. Inmiddels 89 jaar oud, maar nog vlot van geest en in bezit van een prima geheugen. Dat kwam goed uit, want Charles was wethouder toen Engelen in 1971 door
’s-Hertogenbosch werd geannexeerd, en wij waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat nu precies allemaal verlopen was. Charles wist ons vele verhalen over het politieke klimaat in Engelen vóór de annexatie te vertellen. Naast burgemeester Kempenaars had Engelen twee wethouders, waarvan Charles er dus één was. Het college van B&W was daardoor voor de dorpsbevolking van Engelen makkelijk benaderbaar, de drempel tot contact was laag. Charles vertelde ons in het interview welke belangrijke dossiers er na de Tweede Wereldoorlog aan de orde waren in ons dorp. Het vertrek van het pensionaat had een behoorlijk gat geslagen. De komst van de BLIZO vulde dat enigermate op. Daardoor kon er toch nog iets van middenstand tot ontwikkeling komen in het dorp. In de toekomst zullen de belangrijkste elementen van het interview schriftelijk worden uitgewerkt. Prachtig dat we via deze interviews (‘oral history’ heet dat in de geschiedwetenschap) weer een belangrijk stukje recente dorpsgeschiedenis hebben veiliggesteld. We danken daarvoor Charles en zijn vrouw, die ons niet alleen vriendelijk van koffie en een koekje voorzag, maar af en toe ook belangrijke aanvullingen gaf. De volgende serie interviews staat alweer gepland!

 

 

Presentatie Collectie Registratie Systeem afdeling Erfgoed
's-Hertogenbosch (maart 2018)
28 maart woonden secretaris Hans kant en webmaster Rob van Linden een presentatie bij over het door de afdeling Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch gebruikte collectie registratie systeem Atlantis. Hiermee kunnen de gedigitaliseerde archiefstukken en foto's worden opgeslagen en getoond op Internet. De afdeling is voornemens dit systeem ook beschikbaar te stellen aan de heemkundekringen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Naast Angrisa waren verder aanwezig de heemkundekringen Nuwelant (Nuland), De Orthense Schaar (Orthen) en Vinckel (Vinkel). Wel uitgenodigd maar niet aanwezig was de heemkundekring Rosmalen die inmiddels al een ander systeem voor hun collectieregistratie hebben gekozen.

Er werd over en weer allerlei nuttige informatie uitgewisseld en het bestuur van Angrisa zal zich op korte termijn beraden over een definitieve keuze voor een systeem. Naast het systeem van de afdeling Erfgoed wordt ook gekeken naar Brabant Cloud van de regionale organisatie Erfgoed Brabant, waar reeds een groot aantal Brabantse heemkundekringen op is aangesloten.

 

 

Inloopochtend (maart 2018)
Tijdens de inloopochtend van 27 maart werd met enige vrijwilligers een begin gemaakt met het opschonen  en ordenen van het archief van Agrisa. Een deel van het archief kan met recht "ongeordend" worden genoemd en moet hoognodig uitgezocht en gecatalogiseerd worden.

Angrisa archief

Angrisa archief

De opschoning is ook nodig ter voorbereiding van de verdere digitalisering van het archief, waar inmiddels door enige vrijwilligers al stevig aan wordt gewerkt met de scanner. Voorlopig kunnen zij nog vooruit met het deel dat wel al goed op orde is.

 

 

Scanavond (maart 2018)
Tijdens de avondopenstelling in de Engelenburcht op 6 maart werd een eerste proef gedaan met het scannen van het Angrisa archief. Een aantal vrijwilligers hadden hun eigen apparatuur meegenomen en gingen op basis van een korte instructie aan de slag. De test gaf aanleiding om hier en daar de te volgen procedure in de instructie nog wat aan te passen om deze beter te laten aansluiten bij de werkwijze die men voor zichzelf het gemakkelijkst vond.


 De scan-vrijwilligers aan het werk (klik op de foto voor een vergroting)
De vrijwilligers zullen de komende tijd doorgaan met scannen in hun eigen tempo. Er is vanzelfsprekend geen tijdsdruk. De resultaten zullen tijdelijk geparkeerd worden totdat Angrisa de beschikking heeft over een nieuw Collectie Registratie Systeem op Internet waar het gedigitaliseerde archief voor het grote publiek beschikbaar zal komen. De 'onderhandelingen' daarvoor zijn momenteel bezig en er zal op korte termijn een definitief besluit over worden genomen. Het gekozen systeem zal een training vereisen voordat het daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden door de vrijwilligers die het digitale archief gaan vullen.

 

 

Interview met Nan Wijffels (feb 2018)
Op 19 januari zijn Han Marjot en Frans Lucas op bezoek geweest bij Nan Wijffels, de eerste wijkverpleegster van Engelen. Zij begon in Engelen in 1963. Het gesprek is opgenomen op video en wordt klaargemaakt om aan een groter publiek te laten zien in het kader van de serie "In gesprek met....". Naast verscheidene anekdotes geeft het een mooi tijdsbeeld van Engelen uit die tijd van de omstandigheden waarin de inwoners van Engelen leefden.
Zodra de bewerking van de video gereed is, verschijnt deze op het Youtube kanaal van Angrisa.

 Nan Wijffels (klik op de foto voor een vergroting)

 

 

Digitaliseringsproject (feb 2018)
Al enige tijd tijd is Angrisa bezig met voorbereidingen om het archief dat bestaat uit duizenden foto's en documenten te gaan digitaliseren en te publiceren op Internet. Daar komt het een en ander bij kijken, zoals het ontwikkelen van een digitale archiefstructuur, de keuze van een collectie registratie systeem, werkinstructies rond het maken van scans en foto's enz. Langzaam maar zeker begint dit nu wat vastere vormen aan te nemen en wij hopen dan ook binnen niet al te lange tijd te kunnen gaan starten met het digitaliseren. Tijdens de vrijwilligersavond van 9 januari hebben zich al twee mensen opgegeven om hieraan een bijdrage te leveren waarvoor nogmaals dank!


Op 19 februari vond overleg plaats over de digitaliserings aanpak met een aantal mensen van het bestuur en de webmaster. V.l.n.r. Caro ter Ellen, Rob van Linden, Henriette Sars en Hans Kant (klik op de foto voor een vergroting).

 

 

Inloopochtend (jan 2018)
Tijdens de inloopochtend van 16 januari waren weer enkele vrijwiliggers langsgekomen. Er werd kort even overlegd hoe een vervolg te geven aan de activiteiten waarvoor zij belangstelling hadden getoond op de avond van 9 januari. Onderwerpen waren onder andere het stamboomonderzoek Engelen en de Heren van Engelen (zie ook Nieuwsbrief nr 4 van aug 2013).
Frans Lucas vertelde vervolgens uitgebreid over zijn onderzoeken naar de in Engelen neergestorte vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de vele indianenverhalen die daarover naderhand ontstonden. Nog steeds zijn veel zaken rondom deze vliegtuigen onopgehelderd.

 

 

Werkgroepen vrijwilligers (jan 2018)
Op 9 januari kwamen in de pastorie de vrijwilligers samen die zich hadden aangemeld om mee te werken aan verschillende activiteiten binnen Angrisa. De opkomst was hoog en de huiskamer zat goed vol.

De vrijwilligers in de huiskamer van de pastorie (klik op de foto voor een vergroting)
Nadat voorzitter Frans Lucas iedereen welkom had geheten werd het doel van de avond toegelicht: elkaar beter leren kennen en polsen voor welke activiteiten de vrijwilligers interesse hadden binnen de vereniging.
Daarna werden 3 groepen samengesteld. Groep 1 ging zich bezig houden met het voeren van gesprekken met Engelenaren die kunnen vertellen over de geschiedenis van Engelen, waarbij ook video opnames kunnen worden gemaakt. Groep 2 had als onderwerp het verzamelen en bewerken van materiaal en het schrijven van artikelen. Interessante onderwerpen voor een artikel zijn bijvoorbeeld "De burgemeesters van Engelen" en "De middenstand van Engelen". Groep 3 tenslotte ging praten over de techniek achter de heemkunde zoals het digitaliseren en via Internet publiceren van het archief, de website enz. Voor het technisch onderhoud van de website zoeken we nog een tweede vrijwilliger met enige ervaring op dat gebied. Daarom via deze weg nogmaals een extra oproep aan personen die zich daarvoor beschikbaar willen stellen. Nadere informatie bij Rob van Linden via .

 

Voor oudere berichten, zie het Archief